آزمایشگاه میکروپروسسور

دانشکده مهندسی پزشکی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

صفحه اصلی

به صفحه خانگی آزمایشگاه میکروپروسسور خوش آمدید.

برنامهای که در نیمسال دوم 86-87 برای این آزمایشگاه در نظر گرفته شده است شامل دو بخش کلی است:

بخش اول: آشنایی با اجزای میکروکنترلرهای AVR و ابزارها و رابطهای ورودی- خروجی

بخش دوم: پروژهي پایانی دوره

To contact us:

E-mail: ali_maleki@aut.ac.ir

در بخش نخست، آزمایشهایی طبق دستورکار انجام میگردند که اهداف آن عبارتند از:

 راه اندازی میکروکنترلر AVR و آشنایی با نرمافزارهای CodeVisionAVR، AVRstudio و Proteus

 راهاندازی و استفاده از زمانسنج- شمارنده ، وقفهها و زمانسنج نگهبان

 راهاندازی و استفاده از واسط USART

 راهاندازی و استفاده از صفحه کلید ماتریسی

 راهاندازی و استفاده از نمایشگر LCD متنی

 راهاندازی و استفاده از مبدل آنالوگ به دیجیتال

 راهاندازی و استفاده از نمایشگر LCD گرافیکی

 راهاندازی و استفاده از قابلیت مدولاسیون پهنای پالس

 راهاندازی و استفاده از موتور dc

 راهاندازی و استفاده از موتور پلهای

 اشکالزدایی طرح با نرمافزار AVRstudio و رابط JTAG

هدف از انجام پروژهی پایانی، استفاده از آموختههای طی دوره برای یک موضوع کاربردی است. لیست این پروژهها را میتوانید در صفحهي پروژههای پیشنهادی ببینید. موضوع پروژه، تعداد و ترکیب اعضای گروه در انجام پروژه انتخابی است. بدیهی است گروههایی که زودتر برای تعیین پروژهي خود اقدام میکنند از گزینههای انتخاب بیشتری برخوردارند. از زمان تخصیص پروژه، گروه موظف است هر هفته گزارشی از پیشرفت پروژه در زمان کلاس ارائه نماید.

لیست پروژهها