شنبه ٢٢ مرداد ١٤٠١
ما زنده از آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست.
مقاله ها

مقالات چاپ شده در مجلات (ORCID: 0000-0002-2405-4164)

مقالات چاپ شده در سال 1401

 • Amir Ziafati and Ali Maleki, Boosting the Evoked Response of Brain to Enhance the Reference Signals of CCA Method, IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering , Vol. 30, 2022, pages: 2107-2115. doi: 10.1109/TNSRE.2022.3192413
 • مرضیه علیرضایی و علی مالکی ، روش ترکیبی تجزیه حالت تجربی با CCA یا LASSO برای تشخیص فرکانس تحریک SSVEP مجله مهندسی پزشکی زیستی ، دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1401 ، صفحه 41 تا 50
 • Sahar Sadeghi and Ali Maleki, A Comprehensive Benchmark Dataset for SSVEP-based Hybrid BCI, Expert Systems with Applications , Vol. 200, August 2022, pages: 1-10.
 • Mahdie Khaliqfard, Ali Fallah and Ali Maleki, Neural decoding of continuous upper limb movements: a meta-analysis, Disability and Rehabilitation: Assistive Technology , Vol. xxx, No. xxx, xxxx 2022, pages: x-xx.
 • Mahdie Khaliqfard, Ali Fallah and Ali Maleki, Decoding temporal muscle synergy patterns based on brain activity for upper extremity in ADL movements, Cognitive Neurodynamics , Vol. xxx, No. xxx, xxxx 2022, pages: x-xx.
 • زهرا بهرمان، مهدی مقرنسی، محمد یوسفی، حسین طاهری چادرنشین، محمد علی نهایتی و علی مالکی ، بررسی تاثیر پرتکل هیپوتراپی بر زمان شروع فعالیت منتخبی از عضلات اندام تحتانی افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس با رویکرد پاسخ به اغتشاش هنگام پرتکل آغاز راه رفتن دوماهنامه علمی پژوهشی طب توانبخشی ، دوره X، شماره XX، XXX ،1401 صفحه XXX تا XXX
 • آرزو مهرانیان، بهروز عبدلی، محمد یوسفی، حمید رجبی و علی مالکی ، اثر تمرین مقاومتی ناپایدار همراه با محدودیت جریان خون بر هم انقباضی عضلات مچ پا در سالمندان نشریه سالمندشناسی ، دوره 7، شماره 1، بهار1401، صفحه 63 تا 73

مقالات چاپ شده در سال 1400

 • Fatemeh Davarinia and Ali Maleki, SSVEP-gated EMG-based decoding of elbow angle during goal-directed reaching movement, Biomedical Signal Processing and Control Vol. 71 Part B, January 2022, pages: 1-10.
 • Amir Hossein Haghighi, Ali Zaferanieh, Seyed Alireza Hosseini Kakhak, Ali Maleki, Fabio Esposito, Emiliano Cè, Carlos Castellar, Víctor Toro-Román and Francisco Pradas, Effects of Power and Ballistic Training on Table Tennis Players’ Electromyography Changes International Journal of Environmental Research and Public Health Vol. 18, Issue. 15, 2021, 7735. https://doi.org/10.3390/ijerph18157735.
 • Fatemeh Davarinia and Ali Maleki, Automated estimation of clinical parameters by recurrence quantification analysis of surface EMG for agonist/antagonist muscles in amputees Biomedical Signal Processing and Control Vol. 68, July 2021, pages: 1-12.
 • Sara Pourmohammadi and Ali Maleki, Continuous mental stress level assessment using electrocardiogram and electromyogram signals Biomedical Signal Processing and Control Vol. 68, July 2021, pages: 1-9.
 • مهدی پویافر، رویا عسکری و علی مالکی ، مقایسه اثر شدت تمرینات ویبریشن کل بدن و هوازی با دو شدت مختلف بر قدرت عضلانی و تعادل مردان سالمند: یک کارآزمایی بالینی تصادفی، یک سوکور مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش ، دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1400 ، صفحه1 تا 11
 • رویا عسکری، مهدی پویافر، سید علی رضا حسینی کاخک، مهدی دماوندی و علی مالکی ، مقایسه اثر هشت هفته تمرین ترکیبی ویبریشن-طناب‌زنی با دو شدت مختلف بر عملکرد جسمانی مردان سالمند: یک کارآزمایی بالینی تصادفی یک سو کور نشریه علمی پژوهشی سالمند ، دوره 16 ، شماره 3 ، پاییز 1400 ، صفحه 376 تا 395
 • مهدی پویافر، رویا عسکری، سید علی رضا حسینی کاخک، محسن دماوندی و علی مالکی ، مقایسه اثر هشت هفته تمرین ترکیبی ویبریشن-طناب‌زنی با دو شدت مختلف بر شاخص‌های الکترومایوگرافی عضلات مردان سالمند: یک کارآزمایی بالینی تصادفی یک سو کور پژوهش‌نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی ، دوره 17، شماره 33، بهار و تابستان 1400 ، صفحه 89 تا 107 ، DOI: 10.22080/jaep.2021.20692.2010
 • Ali Zaferanieh, Amir Hossein Haghighi, Seyed Alireza Hosseini Kakhak, Ali Maleki, Emiliano Cè and Fabio Esposito, Effect of ballistic and power training on performance adaptations of élite table tennis players Sport Sciences for Health Vol. 17, No. 1, March 2021, pages:181-190.
 • Elham Zargaripour, Ali Fallah, Ali Maleki and Somayeh Naghibi, Determining accurate hand positions in three-dimensional space using twin-axis electrogoniometer sensors Measurement Science and Technology Vol. 32, No. 6, May 2021, pages:1-13. DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6501/abb95f

مقالات چاپ شده در سال 1399

 • Mahdie Khaliqfard, Ali Fallah and Ali Maleki, The compensation of biomechanical errors in electrogoniometric measurements of the upper extremity kinematics Sensors & Actuators A: Physical Vol. 315, No. 112170, November 2020, pages: 1-7.
 • seyedeh somayeh naghibi, Ali Fallah, Ali Maleki and Farnaz Ghassemi, Elbow angle generation during activities of daily living using a submovement prediction model Biological Cybernetics Vol. 114, No.3, June 2020, pages:389-402.
 • Sara Pourmohammadi and Ali Maleki, Stress Detection using ECG and EMG Signals: A Comprehensive Study Computer Methods and Programs in Biomedicine Vol. 193, September 2020, pages:1-13.
 • Amir Ziafati and Ali Maleki, Fuzzy Ensemble System for SSVEP Stimulation Frequency Detection Using the MLR and MsetCCA Journal of Neuroscience Methods, Vol. 338, 15 May 2020, pages: 1-7.
 • Sahar Sadeghi and Ali Maleki, Character encoding based on occurrence probability enhances the performance of SSVEP-based BCI spellers Biomedical Signal Processing and Control, Vol. 58, April 2020, pages: 1-6.
 • Hamzeh Lotfalinezhad and Ali Maleki, TTA, a new approach to estimate Hurst exponent with less estimation error and computational time Physica A: Statistical Mechanics and its Applications Vol. 553, 1 September 2020, pages:1-12.
 • Seyedeh Somayeh Naghibi, Farnaz Ghassemi, Ali Maleki and Ali Fallah, The Effects of Upper Limb Motor Recovery on Submovement Characteristics among the Patients with Stroke: A Meta-Analysis PM & R The journal of injury, function and rehabilitation, Vol. 12, Issue. 6, June 2020, pages:589-601.
 • هادی صفری، شاهرخ مکوند حسینی، پرویز صباحی و علی مالکی ، تشخیص اختلال نقص‌توجه/ بیش‌فعالی با ابزار وکسلر چهارم و نسخه تکمیلی: رتبه‌بندی خرده مقیاس‌های موثر با تحلیل شبکه عصبی مصنوعی فصلنامه عصب روانشناسی ، دوره 6، شماره 4 شماره پیاپی 23، اسفند ،1399 صفحه 99 تا 122

مقالات چاپ شده در سال 1398

 • Javad Esmaeili and Ali Maleki, Muscle coordination analysis by time-varying muscle synergy extraction during cycling across various mechanical conditions Biocybernetics and Biomedical Engineering, Vol. 40, Issue. 1, 2020, pages: 90-99.
 • Sahar Sadeghi and Ali Maleki, Accurate estimation of information transfer rate based on symbol occurrence probability in brain-computer interfaces Biomedical Signal Processing and Control, Vol. 54, September 2019, pages: 1-10.
 • Sahar Sadeghi and Ali Maleki, Adaptive canonical correlation analysis for harmonic stimulation frequencies recognition in SSVEP-based BCIs Turkish Journal of Electrical and Computer Sciences, Vol. 27, Issue. 5, 2019, pages:3729-3740.
 • Hamze Lotfalinezhad and Ali Maleki, Application of multi-scale fuzzy entropy features for multi-level subject-dependent emotion recognition Turkish Journal of Electrical and Computer Sciences, Vol. 27, Issue. 6, 2019, pages:4070-4081.
 • Javad Esmaeili and Ali Maleki, Comparison of muscle synergies extracted from both legs during cycling at different mechanical conditions Australasian Physical & Engineering Sciences in Medicine, Vol. 42, Issue. 2, June 2019, pages:1-12.
 • سیده سمیه نقیبی، علی فلاح، علی مالکی و فرناز قاسمی ، تشکیل حرکت دست رسانی در صفحه با استفاده از مدل پیش بینی زیرحرکت فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی پزشکی زیستی ، دوره 13، شماره 3، پاییز ،1398 صفحه 341 تا 350
 • هادی صفری، شاهرخ مکوند حسینی، پرویز صباحی و علی مالکی ، مقایسه عملکرد افراد با اختلال نقص توجه بیش فعالی و افراد عادی در مولفه های فهم کلامی با استفاده از آزمون وکسلر: مطالعه ای در دانش آموزان ابتدایی با توجه به عامل جنسیت فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی مدرسه ، دوره 8، شماره 29، بهار ،1398 صفحه 126 تا 149

مقالات چاپ شده در سال 1397

 • سحر صادقی و علی مالکی ، روش بهبود یافته تحلیل همبستگی متعارف برای بازشناسی فرکانس پتانسیل برانگیخته بینایی حالت ماندگار مجله مدلسازی در مهندسی ،بتدا دوره 16، شماره 55، زمستان ،1397 صفحه 17 تا 17
 • هدی ناظمی، محمود نجفی، شاهرخ مکوند حسینی، علی مالکی و اسحق رحیمیان بوگر ، اثربخشی مواجهه درمانی مبتنی بر واقعیت مجازی بر کاهش علائم اجتناب و آشفتگی اجتماعی افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی مجله تحقیقات علوم رفتاری ، دوره 16، شماره 3، پاییز ،1397 صفحه 389 تا 399
 • Sahar Sadeghi and Ali Maleki, Recent Advances in Hybrid Brain-Computer Interface Systems: A Technological and Quantitative Review Basic and Clinical Neuroscience, Vol. 9, Issue. 5, September and October 2018, pages:373-388.
 • Sahar Sadeghi and Ali Maleki, The Empirical Mode Decomposition‑Decision Tree Method to Recognize the Steady‑State Visual Evoked Potentials with Wide Frequency Range Journal of Medical Signals and Sensors, Vol. 8, No. 4, 2018, pages:225-230.
 • سپیده خنیوه و علی مالکی، طراحی و ساخت دستگاه تحریک لرزشی برای کاربردهای رابط مغز-رایانه مبتنی بر پتانسیل برانگیخته‌ی حالت ماندگار حس‌های تنی مجله مهندسی پزشکی زیستی ، دوره 12، شماره 2، تابستان ،1397 صفحه 161 تا 170
 • سحر صادقی و علی مالکی، معرفی تجهیزی جدید جهت اعمال مؤثر تحریک لرزشی برای ثبت پتانسیل برانگیخته حس‌ تنی حالت ماندگار (SSSEP) نشریه علمی- ترویجی صوت و ارتعاش ، دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1397 ، صفحه 56 تا 65
 • فاطمه داوری‌نیا و علی مالکی، نامتقارنی در زمان تکیه‌ کردن حین استفاده از پروتز اندام تحتانی: مرور نظام‌مند و فراتحلیل مجله پژوهش در علوم توانبخشی ، دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 1 تا 1
 • سارا پورمحمدی و علی مالکی، تشخیص استرس از سیگنال الکترومایوگرام عضلات صاف‌کننده ستون مهره‌ها (SSSEP) مجله دانشکده پزشکی اصفهان ، دوره 36، شماره 471، هفته سوم اردیبهشت 1397 ، صفحه 221 تا 226
 • Shima Foolad and Ali Maleki, Graph-based Visual Saliency Model using Background Color Journal of AI and Data Mining, Vol. 6, Issue. 1, Winter and Spring 2018, pages:145-156.

مقالات چاپ شده در سال 1396

 • سارا پورمحمدی و علی مالکی، تشخیص پیوسته میزان استرس در طول رانندگی با استفاده از روش خوشه‌بندی Fuzzy c-means فصل‌نامه پردازش علائم و داده‌ها ، دوره 14، شماره 4، زمستان 1396 ، صفحه 129 تا 142
 • فهیمه پارسایی، علی مالکی و محمد رضا دلیری، روشی خودکار برای کمی‌سازی شرایط احساسی فرد به کمک سیگنال الکتروانسفالوگرام (SSSEP) مجله دانشکده پزشکی اصفهان ، دوره 35، شماره 458، هفته دوم بهمن 1396 ، صفحه 1732 تا 1737
 • سحر صادقی و علی مالکی، روش تجزیه‌ی حالت تجربی–تحلیل همبستگی متعارف با طبقه‌بند شبکه‌ی عصبی برای بازشناسی فرکانس پتانسیل برانگیخته‌ی بینایی حالت ماندگار مجله مهندسی پزشکی زیستی ، دوره 11، شماره 2، تابستان ،1396 صفحه 101 تا 109
 • Mona Farokhzadi, Ali Maleki, Ali Fallah and Saeed Rashidi, Online Estimation of Elbow Joint Angle Using Upper Arm Acceleration: A Movement Partitioning Approach Journal of Biomedical Physics and Engineering, Vol. 7, No. 3, September 2017, pages:305-314.

مقالات چاپ شده در سال 1395

 • اسما عسکری و علی مالکی، ارزیابی مقایسه‌ای مدل‌های دی‌الکتریک بافت‌های زیستی در کاربردهای تصویربرداری پزشکی تراهرتز (SSSEP) مجله دانشکده پزشکی اصفهان ، دوره 34، شماره 397، هفته اول آبان 1395 ، صفحه 1025 تا 1031
 • فاطمه آهنین‌جان و علی مالکی، توسعه‌ی یک سیستم واسط مغز- کامپیوتر مبتنی بر پتانسیل برانگیخته‌ی بینایی حالت ماندگار برای تایپ متون فارسی (SSSEP) مجله دانشکده پزشکی اصفهان ، دوره 34، شماره 393، هفته اول مهر 1395 ، صفحه 914 تا 918
 • مرضیه علیرضایی و علی مالکی، روش همبستگی با پیش‌تنظیم براساس CCA برای سیستم واسط مغز-کامپیوتر مبتنی بر SSVEP مجله مهندسی پزشکی زیستی ، دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 187 تا 196

مقالات چاپ شده در سال 1394

 • مینا همتیان و علی مالکی، شاخص هورست چندگانة اصلاح شده برای ارزیابی میزان آشوبناک بودن در کاربرد طبقه‌بندی آریتمی‌های قلبی SSVEP مجله مهندسی پزشکی زیستی ، دوره 9، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 163 تا 174

مقالات چاپ شده در سال 1393

 • آفرین ناظمی و علی مالکی، ارزیابی طبقه‌بندی‌کننده‌های LDA و LS-SVM برای تفکیک 52 حرکت و وضعیت دست به منظور کاربرد در پروتزهای مبتنی بر فعالیت الکتریکی عضلات، مجله مهندسی پزشکی زیستی، دوره 8، شماره 4، زمستان ،1393 صفحه 412 تا 421. (دانلود)
 • سهراب بریمانی، علی مالکی و علی فلاح، بررسی تاثیر شرایط مکانیکی در تعیین کمی سینرژی عضلانی حین رکاب‌زنی برای کاربردهای توانبخشی FES، مجله مهندسی پزشکی زیستی، دوره 8، شماره 1، بهار 1393، صفحه 101 تا 111.
 • سحر بابایی و علی مالکی، طراحی و ساخت حسگر زاویه مفصل با استفاده از ارتباط بی‌سیم بلوتوث مبتنی بر شتاب‌سنج، مجله مهندسی پزشکی زیستی، دوره 8، شماره 1، بهار 1393، صفحه 57 تا 68.
 • Sara Pourmohammadi and Ali Maleki, An automatic approach to continuous stress assessment during driving based on fuzzy c-means clustering Modares Journal of Electrical Engineering, Vol. 13, No.1, Spring 2013, pages:9-17. download
 • مقالات ارائه شده در کنفرانسها و همایش‌ها

  مقالات کنفرانسی سال 1400

  • Arezou Mehranian, Behrouz Abdoli, Hamid Rajabi and Ali Maleki, The effect of resistance training with blood flow restriction on static and dynamic balance in elderly with a history of falls, 13th International Congress on Sport Sciences , 7-9 March 2022, Tehran, Iran.

  کنفرانس‌ها و همایش‌های سال 1394

  • مژگان مصدری و علی مالکی، مطالعه مقایسه ای روش‌های ایجاد سیگنال ساختگی الکتروانسفالوگرام: قابلیت‌ها و محدودیت‌ها، بیست و دومین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران، 4 تا 6 آذر 1394، صفحه 41 تا 46 (دانلود)
  • نفیسه واعظی و علی مالکی، فشرده‌سازی سیگنال sEMG به کمک دوبعدی‌سازی سیگنال و استفاده از روش‌های فشرده‌سازی تصاویر JPEG و TIFF، بیست و دومین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران، 4 تا 6 آذر 1394، صفحه 369 تا 374 (دانلود)
  • پروین زاهدی و علی مالکی، استخراج برخط فرمان‌های حرکتی پروتز مایوالکتریک دست بر اساس مولفه‌های غالب، بیست و دومین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران، 4 تا 6 آذر 1394، صفحه 436 تا 441 (دانلود)
  • الهه نوروزی، علی مالکی و علی فلاح، پیاده‌سازی مدل چهار درجه آزادی دست جهت شبیه‌سازی کنترل بازتوانی حرکت دست‌رسانی در فضای سه‌بعدی، بیست و دومین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران، 4 تا 6 آذر 1394، صفحه 722 تا 727 (دانلود)
  • Payam Azaripasand, Ali Maleki and Ali Fallah, Classification of ADLs Using Muscle Activation Waveform versusThirtheen EMG Features, 22nd Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME-2015), 25-27 November 2015, pp. 189-193, Tehran, Iran. IEEExplore
تقویم
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 4875
 بازدید امروز : 19
 کل بازدید : 198081
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0/4531
كليه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذكر منبع بلامانع است

Copyright © 2021 Dr.Ali Maleki All rights reserved.